سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
کلثوم قربان تبار عمران – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
هدایت زکی زاده – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده:
پیشرفتهای اخیر در تکنیکهای جدید ازدیاد، میتواند به پرورش دهندگان کمک کند تا به تقاضای روزافزون صنعت گیاهان زینتی پاسخگو باشند. تنوع گیاهان زینتی جدیدی که به وسیله اصلاح کنندگان تولید میشود در نتیجهی پاسخ به تقاضای مصرف کنندگان به محصولات جدید است. در این آزمایش باززایی گیاه اشرفی در محیط کشت حاوی غلظتهای ۰، ۱ و ۲ میلیگرم بر لیتر ایزو پنتیل آدنین (۲ip) و غلظتهای ۰، ۲ و ۴ میلیگرم بر لیتر بنزیل آمینو پورین (BAP) در ترکیب با غلظت ۰ و ۰/۱ میلیگرم بر لیتر نفتالین استیک اسید (NAA) و ۰ و ۰/۵ میلیگرم بر لیتر ایندول ۳ – استیک اسید (IAA) مورد بررسی قرار گرفته است. در فاصله زمانی ۷ هفته پس از کشت، بیشترین درصد باززایی برگ یعنی ۶۶/۶۶ درصد در تیمار ۲ip2+I0.5 بدست آمده و میانگین بیشترین تعداد شاخساره (۱۱/۶۷) و ریشه (۵/۵) در تیمار ۲ip2+I0.5 ثبت شده و از لحاظ صفت طول شاخساره، میانگین بیشترین طول شاخساره (۲۱/۷۷ میلیمتر) مربوط به تیمار BA2+N0.1 بوده و میانگین بییشترین طول ریشه (۳۱/۷۲ میلیمتر) مربوط به تیمار ۲ip1+I0.5 بوده است.