سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی سمسارزاده – استاد دانشگاه، مهندسی پلیمر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهند
محمدرضا رستمی درونکلا – دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندس

چکیده:

واکنش تلومریزاسیون مونومر وینیل استات در حضور آغازگر آزوبیس ایزو بوتیرو نیتریل و عامل انتقال به زنجیر یا تلوژن کلروفرم در دمای°C ۶۰ انجام شد. با افزایش نسبت غلظت تلوژن به وینیل استات مقدار متوسط طول سینتیکی زنجیر کاهش می یابد اما مقدار درصد تلومر با افزایش نسبت غلظت تلوژن به وینیل استات از مقدار ۱ به ۲ افزایش و از ۲ تا ۳ به علت افزایش واکنشهای انتقال و کند شدن واکنش کاهش می یابد. با افزایش نسبت غلظت آغازگر به وینیل استات از مقدار ۰/۰۰۲۵ به ۰/۰۰۵مقدار درصد تلومر افزایش و مقدار متوسط طول سینتیکی زنجیر کاهش می یابد اما با افزایش این مقدار از ۰/۰۰۵ تا ۰/۰۱مقدار درصد تلومر به علت افزایش واکنشهای اختتام کاهش می یابد و این امر موجبافزایش مقدار متوسط طول سینتیکی زنجیر می شود. بررسی ساختاری انواع تلومرهای ساخته شده توسط روش اسپکتروسکپی رزونانس مغناطیسی هسته هیدروژن(H NMR) و کروماتوگرافی ژل تراوا (GPC) انجام شد.