سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید رضازاده ریحانی – دامشجوی کارشناسی ارشد مواد ، شناسایی و انتخاب دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر سید محمد موسوی خوئی – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مهندسی سطح دانش و تکنولوزی ساخت قطعاتی است که دارای سطحی سخت بوده و در عین حال از چقرمگی یا مقاومت به ضربه خوبی نیز برخوردار باشند در این تحقیق اثر تغییر غلظت کربنات ها و کلریدها بر روی کارایی حمام های نمک کم سیانیدی در سامانتاسیون فولاد ۱٫۷۱۳۱ بررسی شده است یکی از اهداف مهم این تحقیق کاهش میزان سیانور حمام های نمک سیانیدی به منظور کاهش آسیبهای ناشی از سیانور در صنعت میباشد کربنات های مورد بررسی در این تحقیق کربنات سدیم و کربنات استرانسیم و کلرید ها نیز کلرید سدیم و کلرید باریم میباشد مدت زمانی که قطعات داخل کوره قرار گرفتند ۵ ساعت ودمای کاری عملیت سامانتاسیون نیز ۹۳۰ درجه انتخاب شده است دراین تحقیق به منظور کاهش تعداد آزمایشات و صرفه جویی در وقت و هزینه ئو در عین حال دستیابی به نتایج مورد نظر از روش آماریتاگوچی استفاده شده است و تحلیل نتایج نیز بر اساس همین منطق انجام شده است نتایجی که از آزمایشات بدست آمد به این صورت مبیباشد که کربنات سدیم ماده ای موثر و مفید برای افزایش کارایی حمام های نمک سمانتاسیون میباشد کلریدهای در حالت کلی اثر کمی روی کارایی حمام ها دارند و در بعضی مواقع حتی میتوانند مضر باشند میزان حداکثر سختی که در این آزماشات با میزان سیانوز ۱۲% بدیست آمد ۷۲۴ ویکرز میباشد همچنین عمق نفوذو ضخامت لایه سخت شده نیز اندازه گیری و گزارش شده است.