سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عزالدین مهاجرانی – پژوهشکده لیزر، دانشگاه شهید بهشتی تهران
ناهید حسین نتاج – پژوهشکده لیزر، دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

در این مقاله با بررس ی پارامتر غلظت رنگ ینه در پل یمر، غلظت بهینه برای ضبط توری بدست آورده شده است . همچنین حافظه توری هولوگرافیک قطبشی دایـ روی بـا گذشت زمان بررس ی شده است . توری دا یروی با حافظه ب یشتر از دو هفته بدست آمد . با گذاشتن ماسک جلو ی یکی از بار یکه ها تصاو یر ماسک در مراتب اول پراش در فیلم با بهترین غلظت دیده شد و توسط CCD تصویر برداری شد