سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ادریس طاهر – دانشکد ه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
بهرام ناصرنژاد – دانشکد ه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
محمدرضا صعودی – دانشگاه الزهرا، تهران

چکیده:

با توجه به مقدار بالای تولید خرما در کشور و در نظر گرفتن ضایعات آن، می توان از خرمای ضایعاتی به عنوان ماده اولیه و محیط کشت صنعتی در بسیاری از صنایع تخمیری استفاده کرد. در این مقاله اثر غلظت سه منبع کربن ، نیتروژن و فسفر به عنوان سه عامل اثرگذار بر روی رشد باکتری زانتاموناس کمپستریس به شماره ۱۴۷۳PTCC و تولید زانتان درمحیط کشت صنعتی شیره خرمای ضایعاتی بررسی و مطالعه شد. آزمایشات بر مبنای یک طرح دو عاملی کامل به صورت ناپیوسته درون فلاسک انجام شد که در نتیجه اثر مثبت و منفی هر یک از متغیرها همراه ب ا اثر متقابلشان روی رشد سلولی و تولید محصول مشخص گردید . بیشترین میزان تولید بر اساس سطوح بهینه ب ه دست آمده برابر باgr/lit10/2 به دست آمد.