سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عباس قنبری مالیدره – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
منظر محمدی – کارشناس ارشد زیست شناسی (علوم گیاهی)
حمید رضا مبصر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
حسن جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت واحد تاکستان

چکیده:

به منظور بررسی عنصر روی بر پارامتر های فیز یولوژیکی اندام های هوایی و درصد جوانه زنی کرفس وحشی آزمایش ی در گلخانه به روش کشت هیدروپوتیک در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار اجرا شد . تیمار ها شامل غلظت های مختلف روی د ر پنج سطح با شامل صفر ، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۶۰۰ و ۱۲۰۰ میکرومول بر لیتر بود . جوانه زنی بذور در محلول هوگلند انجام گرفت . نتایج نشان داد که درصد جوانه زنی با افزایش غلظت روی در محیط کشت تا ۶۰۰ میکرومول بر لیتر به طور معنی داری کاهش یافت و نسبت به شاهد ۳۰ درصد جوان ه زنی را کاهش داد . کمترین وزن تر اندام هوایی ، وزن خشک اندام هوایی و نیز حداقل تعداد برگ برای تیمار با مصرف ۶۰۰ میکرومول بر لیتر حاصل گرد ید، در حالی که بیشترین وزن تر اندام هوایی ، سطح و تعداد برگ برای تیمار با مصرف ۲۰۰ میکرومول بر لیتر بود. حداکثر وزن خشک اندام هوایی و حداقل سطح برگ و مقدار پرولین (۰/۱۱ میکرومول بر گرم ماده خشک گیاه ) برای شرایط بد ون مصرف روی حاصل شد . کمترین و بیشترین مقدار کلروفیل a به ترتیب برای تیمار با مصرف ۲۰۰ میکرومول بر لیتر و شاهد (۰/۰۵ میلی گرم بر گرم وزن تر گیاه ) به دست آمد. مقدار پرولین با افزایش مصرف روی تا ۶۰۰ میکرومول بر لیتر زیادتر شد و روند آن افزایشی بود . رابطه بین میزان پرولین اندام هوایی با درصد جوان هزنی و کلروفیل a رابطه معکوس و با کلروفیل b رابطه مستقیم داشت. با افزایش سطوح روی میزان عناصر روی، مس و پتاسیم در اندام های هوایی گیاه روند افزایشی و منگنز روند کاهشی داشت. عنصر روی باعث افزایش میزان کاروتن و گزانتوفیل شد.