سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مهسا بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب و خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهرود
هادی قربانی – دانشیار گروه مهندسی آب و خاک ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهرود
مصطفی حیدری – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهرود
حمیدرضا اصغری – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهرود

چکیده:
درچند دهه اخیر مصرف نهاده های شیمیایی در اراضی کشاورزی موجب مشکلات زیست محیطی عمدهای از جمله کاهشحاصلخیزی، شوری خاک، برهم خوردن تعادل عناصر در خاک و نیز آلودگی به انواعی از عناصر سنگین شده است. از این رو،به منظور بررسی تاثیر غلظتهای مختلف شوری و کروم بر برخی ویژگی های کیفی گیاه کارلا، آزمایش گلخانه ای به صورتفاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود به اجرادرآمد. تیمارهای آزمایش شامل شوری از نوع کلرید سدیم در سه سطح صفر (شاهد)، ۴ و ۸ دسی زیمنس بر متر و کروم درسه سطح صفر (شاهد)، ۱۰ و ۲۰ میلی گرم کروم بر کیلوگرم خاک از منبع دی کرومات پتاسیم بودند. صفات مورد بررسی دراین آزمایش شامل میزان کربوهیدرات محلول گیاه و نیز فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان بودند. نتایج، نشان داد اثر تیماراصلی شوری بر روی آنزیم های آنتی اکسیدان در سطح ۱ درصد معنیدار شد. همچنین کاربرد کروم در سطح ۱ درصد بر رویفعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز و میزان کربوهیدرات ریشه معنیدار گشت. با افزایش غلظت شوری و کروم، میزان فعالیتآنزیم های آنتی اکسیدان افزایش یافت و بیشترین فعالیت آنها در سطح شوری ۸ دسیزیمنس بر متر و کمترین فعالیت آنهادر سطح شوری صفر ملاحظه شد که نشان دهنده مکانیزم دفاع آنزیمی گیاه در برابر این تنش ها می باشد. همچنین بیشترینمیزان کربوهیدرات ریشه در کاربرد کروم ۱۰ و ۲۰ میلیگرم در کیلوگرم خاک و کمترین میزان آن در سطح صفر کروممشاهده گردید. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده، می توان گفت که گیاه کارلا، حساس به غلظت های بالا شوری و کروممی باشد. بنابراین بهتر است از کاشت این گیاه در مناطقی که این غلظت ها در حد بحرانی جلوگیری به عمل آورده شود.