سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فاطمه ولی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
غلامحسین حق نیا – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی
امیر لکزیان – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی

چکیده:

مدت زمانی است که لجن فاضلاب شهر ی به طور گسترده به عنوان اصلاح کننده آلی خاک مطرح می باشد و به طور خاص استفاده از آن در خاکها ی با ماده آلی کمتر معمول است .آنچه اهمیت میابد ا ینست که افزودن لجن فاضلاب شهر ی و غنی سازی آن نوسط دو عنصر نیتروژن و فسفر چه تاثیری بر فعالیتهای بیولوژیکی خاک و به طور خاص فعالیتهای آنزیمی آن دارد . آنزیمها نقش مهم ی در تسر یع واکنشها ی ضرور ی در تجز یه مواد آل ی به معدن ی دارندو عامل اصل ی چرخه غذا یی اکو سیستم می باشد . مطالعات قبلی نشان داده است که فعالیتهای بیو لو ژیکی خاک چون بیو مس میکروبی و فعالیتهای آنزیمی تحت تاث یر استفاده از لجن فاضلاب کاهش یافته است ( ۱).در ا ین مطالعه آنزیم نشان دهنده چرخه فسفردر خاک انتخاب شده است .( ۴)فسفاتاز آنز یمی با ارزش کشاورز ی بالا می باشد ، ز یرا موجب تبد یل پیوندهای استری آلی به معدنی میگردد . تغییرات در فعالیت فسفاتاز بجز،تغییرات کمی و کیفی سوبسترای فسفری خاک شاخص خوب حالت بیولوژیکی آن نیز می باشد.( ۲ ) ، (۶ ).