سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه شاکری – گروه اتمی و مولکولی، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد
محسن حاتمی –

چکیده:

با اضافه کردن ا ثر کر به معادله موج معادلات شدت را در لیزر رامان با ماده فعال کریستال باریم نیترات به دست آورده و با حل عددی آن به بهینه سازی و شبیه- سازی انتشار پالس در لیزر رامان می پردازیم. اثر کر باعث کاهش شدت آستانه لیزر شده و اختلال و آشفتگی در انتشار پالس ایجاد می کند. نتایج نشان می دهد اگرچه اثر کر در ابتدا آشفتگی در پالس به وجود می آورد اما در نهایت این اخنلال پایدار و امواج شبه سالیتونی در لیزر به وجود می آید.