سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سامی معروف – کارشناس ارشد ساز ههای دریایی دانشگاه هرمزگان
محمد جواد کتابداری – استادیار دانشکدة کشتی سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله به بررسی اثرات فواصل پایه ها و فاز نیروی امواج در پاسخ سکوهای ثابت دریایی در برابر امواج تصادفی پرداخته شده است. از آنجا که بهترین شیوه برای بررسی این اثر، آنالیز پاسخ سازه در حوزة فرکانس می باشد، با تهیة یک برنامة کامپیوتری با استفاده از نرم افزار ریاضی MATLAB و مدل سازی سازه به صورت جرم متمرکز، برروی یک مدل فرضی، آنالیز دینامیکی فرکانسی در برابر امواج تصادفی صورت گرفت.جهت منظور نمودن اثر فازی نیروی امواج، گستردگی فضایی سازه در امتداد انتشار امواج، با به دست آوردن بردار نیرو برای سازة حقیقی ( نه مدل تیر معادل ) در محاسبات لحاظ شد . به این ترتیب، تغییر فاصلة پایه ها در سازه، علاوه بر تأثیر در ماتریس سختی کلی سازه، در بردار نیرو نیز تغییراتی ایجاد می آند که به این ترتیب می توان رفتار سازه در برابر نیروی امواج را به صورت دقیقتری مورد بررسی قرار داد و در طراح یها به کار برد.