سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن باقری – عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

به منظوربررسی اثر فاصله ردیف و میزان بذر برخصوصیات رویشی، عملکرد واجزای عملکرد ارقام جدید کلزا آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی درچهار تکرار و به مدت دو سال زراعی (۱۳۸۲-۱۳۸۱) و (۱۳۸۳-۱۳۸۲) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان اجرا شد. و سه میزان بذر (۶،۴ و ۸ کیلوگرم در هکتار) و سه فاصله بین ردیف های کاشت (۲۴،۱۲ و ۳۶ سانتی متر) به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی و دو رقم (Option 500 و SYN- 3) درکرت های اصلی قرار گرفتند. اثر سال، رقم، فاصله ردیف و میزان بذر به ترتیب در سطح احتمال ١و ٥ درصد بر طول دوره رویش معنی دار بودند. میانگین اثر رقم بر طول دوره رویش نشان داد که رقم آبشن ۵۰۰ با ( ۱۸۳ روز ) و رقم سین تری با ( ۱۷۹ روز ) به ترتیب بیشترین و کمترین روز تا رسیدگی را داشتند . نتایج تجزیه مرکب داده های دو ساله آزمایش نشان داد که اثر سال ، رقم، میزان بذر و فاصله ردیف و اثرمتقابل فاصله ردیف × میزان بذر بر عملکرد دانه به ترتیب در سطح ١ و ۵ درصد معنی دار شدند، درحالیکه اثرات متقابل سال × رقم،رقم × میزان بذر ،سال × فاصله ردیف و رقم × فاصله ردیف بر عملکرد دانه از نظر آماری معنی دار نبود مقایسه میانگین در رقم آبشن ۵۰۰ با (۱۷۷۸ کیلوگرم درهکتار ) بیشترین ورقم سین تری با (۲۱۸۹ کیلوگرم درهکتار) کمترین عملکرد دانه را داشتند. همچنین بیشترین عملکرد دانه مربوط به میزان بذر ۶ کیلوگرم در هکتار و فاصله ردیف ١٢ سانتی متر بود.