سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بابک رستمی قراگزلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه صنعتی شریف
سیدمحمود برقعی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق از مدل ریاضی HEC-RAS استفاده شده است و با انتخاب دو رودخانه کارون و قزل اوزن به عنوان مطالعات موردی و تعریف سناریو های مختلفی از فواصل و تعداد مقاطع عرضی در بازه های انتخابی آناها و معرفی هیدروگراف سیلاب با دوره بازگشتهای مختلف به مدل، پهنه های سیلابی در این بازه ها و در سناریوهای مختلف محاسبه شد. میزان اثرپذیری یا حساسیت مدل و نتایج حاصله از آن به فواصل و تعداد مقاطع در سیلابهای مختلف بدست آمد.نتایج نشان می دهند که در سیلابها با دوره بازگشت کوچکتر، تعداد و موقعیت مقاطع عرضی بر روی نتایج خروجی اثرگذارتر می باشند. دیگر اینکه در هر بازه مورد بررسی، کمتر از نصف تعداد مقاطع برداشت شده می توان نتایج خوبی گرفت و در هزینه و زمان صرفه جویی قابل ملاحظه ای نمود. همچنین برای تحلیل حساسیت مدل به شکل هیدروگراف ورودی، در هر یک از رودخانه ها با تغییر شکل هیدروگراف پیشینه و ثابت نگاه داشتن دبی پیک آن یک هیدروگراف تغییر داده شده ساخته شد. مشاهده گردید که مدل به دبی پیک هیدروگراف حساس تر است تا به شکل آن.