سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرهاد کرمی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
محمدجواد کرمی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
حسن احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد.

چکیده:

انگور دیم در مقایسه با سایر محصولات باغبانی استان کردستان بیشترین سطح زیرکشت را دارد. به منظور بررسی اثر فواصل مختلف کاشت بر عملکرد و خصوصیات کیفی میوه و تعیین فاصله کاشت مناسب برای ارقام مهم انگور دیم، آزمایشی بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار طی سال های ۱۳۸۳-۱۳۷۷ در سایت تحقیقاتی مو دیم (مریوان) اجراء گردید. سه رقم "خوشناو" ، "رشه" و "فخری" در کرت های اصلی و چهار تیمار فاصله کاشت (به ترتیب ۲*۱/۸، ۲/۴*۱/۸ ، ۲/۷*۲ و ۳*۲/۴ متر ) در کرت های فرعی مورد مقایسه قرار گرفتند. هر کرت فرعی دارای سه ردیف کاشت و مساحت هر کرت فرعی ۶۴/۸ مترمربع در نظر گرفته شد. صفات موردنظر به مدت ۳ سال (۸۳-۱۳۸۱) مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه مرکب داده ها، بین تیمارهای مختلف فاصله کاشت، اختلاف معنی داری از نظر عملکرد، وزن خوشه، تعداد حبه در خوشه و اسیدیته میوه مشاهده شد (۰/۰۵>P). ارقام مختلف از نظر عملکرد و کل مواد جامد محلول میوه اختلاف معنی داری را در سطح ۱% نشان دادند. اثرمتقابل رقم و فاصله کاشت بر عملکرد در سطح ۵% معنی دار شد و نشان داد ارقام " رشه" و "خوشناو" در مقایسه با رقم "فخری" با شدت بیشتری تحت تأثیر تیمارهای فاصله کاشت قرار گرفتند. همچنین اثر سال بر عملکرد ، وزن حبه،اندازه حبه و اسیدیته میوه در سطح ۱% معنی دار شد. شدت رنگ میوه ( میزان آنتوسیانین) در ارقام "خوشناو" و "رشه" تحت تأثیر تیمارهای فاصله کاشت قرار نگرفت و سایر اثرات معنی دار نشد.