سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهراب یادگاری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
رحیم برزگر – مربی مرکز آموزش علمی کاربردی جهادکشاورزی شهرکرد
رحمان عبدی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
محمد مهدی رحیمی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر فواصل مختلف کاشت و سطوح مختلف پاشش هورمون اتیلن بر عملکرد گیاه دارویی کدو تخم ک اغذی، تحقیقی در سال ۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلا می واحد شهرکرد انجام گردید . این مطالعه به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی و در قالب آزمایش کرت های یکبار خرد شده و در سه تکرار انجام پذیرفت . جهت عدم آلودگی مقادیر پاشش اتیلن از یکسو و از سوی دیگر سهولت در اجرا، سطوح اتیلن (شامل سه سطح صفر ، ۵۰، و ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر ) در کرت های اصلی و تراکم های کاشت (شامل سه سطح ۱۰۰*۵۰، ۱۵۰*۵۰، و ۲۰۰*۵۰ سانتیمتر ) در کرت های فرعی قرار گرفتند . هر کرت آزمایشی شامل ۴ ردیف کاشت به طول ۹ متر و فاصله ۱۵۰ سانتیمتر بود. هر کرت اصلی ۳ کرت فرعی داشت و لذا کل آزمایش شامل ۲۷ کرت بود. صفات مورد ارزیابی در این آزمایش شامل وزن میوه، وزن بذر تر، وزن بذر خشک، تعداد میوه در واحد سطح، وزن یکصد دانه و تعداد بذر در میوه بود . میزان متوسط عملکرد بذر کدوی تخم کاغذی بین ۱۵۰۰-۶۰۰ کیلوگرم در هکتار است و از آنجایی که قیمت هر کیلو بذر آن بین ۵۰-۴۰ هزار ریال می باشد از نظر درآمدی نیز بسیار مهم است. در این تحقیق تلاش گردید تا میزان تاثیر اتیلن در رابطه با افزایش گل ماده و میوه و به تبع آن عملکرد بذر کدوی تخم کاغذی بررسی گردد . نتایج منتج از آزمایش نشان داد که بهترین ترکیب پاشش اتیلن ۱۰۰ppm و بهترین تراکم به دست آمده ۲۰۰*۵۰ سانتیمتر بود . ضمن آن که همبستگی مستقیم بین وزن میوه با وزن بذر و تعداد بذر در میوه و نیز رابطه معکوسی بین وزن میوه با تعداد میوه به دست آمد.