سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوذر صدرکریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد, دانشکده فنی, دانشگاه تهران

چکیده:

در چند سالة اخیر اصلاح دی‌الکتروفورزیسی توسعه یافته و بطور موثری در بهسازی خاک مورد استفاده قرار گرفته است. دی‌الکتروفورزیس, حرکت ذرات تحت اثر میدان الکتریکی غیریکنواخت بوده که به قطبش پذیری موثر و مشخصات میدان الکتریکی غیریکنواخت بستگی دارد. بطور کلی میتوان گفت که مقدار کل نیروی الکتروسینتیکی وارد بر یک ذره در میدان الکتریکی خارجی, جمع برداری نیروهای الکتروفورزیسی و دی‌الکتروفورزیسی می باشد. در اثر این نیروهای الکتروسینتیکی, ذرات خاک ساختمان متراکمی تشکیل می دهند و با تشکیل این ساختمان متراکم, خاک بصورت یک شبکة متخلخل حامل آب, شکل می‌گیرد و میتوان آنرا بصورت آب در جامد مدل کرد. در مقالة حاضر بعد از بیان اساس نظری فرآیند دی‌الکتروفورزیس, تاثیر عوامل مختلف بر اصلاح دی‌الکتروفورزیسی مورد بحث واقع می شود. در ادامه با انجام یک برنامة آزمایشگاهی, و با اعمال جریان متناوب ۱۰ کیلوولت تاثیر این فرآیند بر مشخصات مکانیکی نوعی خاک رس رسوبی بررسی شده است. نتایج آزمایشها حاکی از آن است که اصلاح دی‌الکتروفورزیسی, باعث افزایش مقاومت برشی زهکشی نشده و کاهش درصد رطوبت و حساسیت خاک رس می شود. همچنین این فرآیند تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر حدود اتربرگ ندارد