سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز رضائی انور – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
عباس اکبرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
نوید شایانفر – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

اخیرا فرآیندهای تغییر شکل پلاستیک شدید (SPD) به عنوان روش هایی جدید به منظور دستیابی به مواد بسیار راز دانه (UFG) خیلی مورد توجه قرار گرفته اند. در این میان فرآیند نورد به همراه مجرای یکنواخت زاویه دار (ECAR) به دلیل پیوستگی و قابلیت اعمال روی ورق های صنعتی مزایای ویژه ای دارد. در این فرآیند ورق فلزی بدون تغییر شکل و ابعاد با عبور از مجرایی به ضخامت آن در کنج قالب تحت کرنش برشی قرار می گیرد. در این مقاله به بررسی اثر ECAR بر خواص مکانیکی و ریزساختار آلیاژ آلومینیوم خالص تجاری (AA1100) پرداخته می شود. در این پژوهش با انجام ۵ پاس فرآیند از دو مسیر A و C خواص مکانیکی نمونه های حاصل اندازه گیری شد. بررسی های ریزساختاری به منظور تحلیل نتایج استفاده شده اند. تغییر در آرایش نابجایی ها، دیوارهای سلولی و مرزهای فرعی اندازه دانه ها را کاهش داده است. این تغییرات به همراه وقوع بازیابی دینامیکی در این شرایط دمایی، استحکام تسلیم نمونه ها را کاهش داده و موجب افزایش ازدیاد طول آنها شده است. سختی نمونه ها با توجه به افزایش انرژی درونی آنها به دلیل ریز شدن دانه ها و ازدیاد کرنش اعمال شده، افزایش یافته است. این تغییرات در هر دو مسیر A و C با روندی مشابه مشاهده می گردد.