سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن گلزار شهری – کارشناس ارشد متالورژی دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی سعیدی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق اثر فرایند آسیاکاری بر روی استحاله فازی زیرکونیای α با ساختار مونوکلینیک به زیرکونیای γ با ساختار کوبیک بررسی شـد . تحقیقـات قبلـی نـشان داد کـه بوسـیله فراینـد فـوق اسـتحاله فـازی مونوکلینیـک بـه تتراگونال در دمای محیط انجام می گیرد . به طوری که پس از ۴۸ ساعت آسیاکردن، ساختار مونوکلینیک کاملا به ساختار تتراگونال تبدیل می شود . برای بررسی انجـام اسـتحاله α→γ آزمـایش هـای مکانوشـیمیایی در زمـان هـای طولانی تر و با نسبت وزنی گلوله به پودر بیشتر صورت گرفت . با توجه به نزدیکـی پیـک هـای اصـلی دو سـاختار تتراگونال و کوبی ک تشخیص این دو ساختار در زیرکونیـا از نظـر کمـی کـاملا غیـرممکن و از نظـر کیفـی بـسیار مشکل است . آزمایش ها نشان داد که پس از ۱۵۰ ساعت آسیاکردن با نسبت وزنـی گلولـه بـه پـودر ۶۰ بـه ۱ و در دمای محیط ساختار کوبیک در پودر زیرکونیا ظاهر می شود . برای اثبات حضور ساختار کوبیک در ایـن نمونـه از پراش پرتو X این پودر تحت زوایای بالاتر از ۶۰ استفاده شد .