سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

داور خواه ربانی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشجوی دوره دکترا گروه بهداشت محیط
علیرضا مصداقی نیا – دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه بهداشت محیط
سیمین ناصری – دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه بهداشت محیط
کاظم ندافی – دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه بهداشت محیط

چکیده:

با توجه به نقش غذایی فسفر برای گیاهان میکروسکوپی و ماکروسکوپی که در نهایت به اوتروفیکاسیون آبهای سطحی می انجامد و نیز موفقیت فرآیند الکتروشیمیایی در تصفیه انواع فاضلابها، ا ین تحقیق با هدف «تعیین اثر فرآیند الکتروشیمیایی در حذف فسفر از پساب تصفیه شده خروجی از سیستم لجن فعال» در سال ۱۳۸۱ بر روی پساب ثانویه تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام گرفت. مواد و روشها: این تحقیق بعنوان یک تجربه در مقیاس آزمایشگاهی در سیتم بسته انجام شد و تأثیر شدت جریان الکتریکی، نوع الکترود مصرفی، زمان واکنش، خصوصیات اولیه نمونه (دما، pH، هدایت الکتریکی) و افزودن آهک بر بازده فرآیند مورد تحقیق قرار گرفت. در هر بار فرآیند ۱۵۰۰ ml پساب مرحله دوم در یک سلول الکترولیتیک ریخته شد. کاتد و آند هر کدام شامل چهار قطعه فولاد (یا آلومینیم) به فاصله تقریبی ۱/۵cm بود که در فاضلاب قرار می گرفت. کل سطح مؤثر الکترودها ۳۳۶ cm2 بود. قدرت ورودی بوسیله یک آمپرمتر و یک ولت متر کنترل می شود. اهش باقیمانده فسفر کل به کمتر از ۱ mg/L-p (استاندارد) به عنوان حذف آن تلقی شده است. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش شدت جریان DC و زمان واکنش، بازده حذف فسفر افزایش می یابد و الکترود فولادی نسبت به الکترود آلومینیم بازده حذف بهتری دارد. تنظیم دما، pH و هدایت الکتریکی اولیه نمونه هر کدام در محدوده معینی بازده حذف فسفر را بهبود می بخشد و افزودن آهک، اثر قابل ملاحظه ای بر بهبود حذف فسفر ندارد و برای حذف فسفر، دانسیته جریان الکتریکی با گستره ۱/۷۸ تا ۳/۷mAmp/cm2 و زمان واکنش ۱۰ تا ۳۰ دقیقه کافی است. نتیجه گیری: فرآیند الکتروشیمیایی با الکترود فولادی بدون نیاز به تغییر دما، PH و هدایت الکتریکی اولیه نمونه می تواند فسفر کل باقیمانده در پساب خروجی از سیستم لجن فعال را با موفقیت حذف نماید.