سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

قاسم مرتضایی فریزهندی – استاد یار جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

چکیده:

این تحقیق در یکی از زیر حوزه های آبخیز زنجانرود واقع درشمال غرب شهرستان زنجاندر بخش مرکزی منطقه تحقیق وبا استفاده از اطلاعات حاصل ازتفسیر عکسهای هوایی مربوط به سال های ۱۳۳۵،۱۳۴۶،و۱۳۸۰وتصاویر ماهواره ایمربوط به سال های ۱۳۷۰و۱۳۷۷ همراه با عملیات میدانی و باز دید ها با تعیین موقعیت مکانی خندق های انتخا بی، انجام شده است. با توجه به تهیه نمونه های خاک از محل تشکیل خندق ها بر اساس نتایج تشریح پروفیل خاک ،اقدام به تجزیه آزمایشگاهی ۱۶۱ نمونه‌ خاک به روش استاندارد، شامل بافت، مواد آلی، گچ، آهک کل، اسیدیته (pH)، هدایت الکتریکی، نوع و مقدار املاح محلول، ظرفیت تبادل کاتیونی( (CECورطوبت اشباع وSARبه منظور تعیین و مشخص کردن خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای محل تشکیل خندق ها گردیده است. طبق مطالعاتفوق بین میزان کربن آلی ، سیلت ، نسبت جذب سدیمبارشد طولی خندق رابطه معنی دار وجود دارد. و این بدان معنی است که گسترش خندق ها در اثر کاهش مواد آلی و افزایش میزان املاح و یا به عبارتی به علتاستفاده غیراصولی از محیط زیست می باشد.