سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
سکینه عبدی – استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز
علیرضا پیرزاد – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده:
به منظور بررسی اثرات فرسودگی بذر بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه بذور مرزه (Satureja hortensis) برداشت شده از’گیاهان تیمار شده با کودهای فسفر شیمیایی (۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل) و زیستی (۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ گرم در هکتار سدوموناس پوتیدا سویه P-13 و باسیلوس لنتوس سویه P-5)، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی فرسودگی شامل ۲۴ و ۷۲ ساعت فرسودگی و شاهد، روی بذرهای برداشت شده از آزمایش مزرعه ای بود. نتایج آزمایش نشان داد که اثر متقابل بین کود زیستی، شیمیایی و تنش فرسودگی روی درصد و متوسط زمان جوانه زنی، طول کلئوپتیل و ریشچه، وزن تر و خشک گیاهچه معنی دار بود. بیشترین میزان درصد جوانه زنی ( ۹۵ درصد)، متوسط زمان جوانه زنی (۱۵/۸۳ روز)، طول کلئوپتیل ( ۹ سانتیمتر)، طول ریشچه (۶/۶۶ سانتیمتر) و وزن تر (۰/۰۲۷ گرم) و خشک گیاهچه (۰/۰۲۵ گرم)، مربوط به حالت بدون فرسودگی و در بذور تیمار شده با g/ha 200 کود زیستی و ۵۰ kg/ha کود شیمیایی بود. بیشترین کاهش در ویژگی های جوانهزنی مربوط به بذرهای حاصل از بوته های بدون کود و با ۷۲ ساعت فرسودگی بود. به طور کلی، استفاده ترکیبی از حد متوسط کود زیستی و شیمیایی تاثیر مثبتی بر مقاومت بذور این گیاه در مقابل تنش فرسودگی داشت.