سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اکبر حقیقتی ملکی – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم -مراغه

چکیده:

عدس یکی از محصولات خانواده لگومینوز (بقولات) است که تولید آن در کشور ما بیشتر به روش دیم(۹۳ درصد دیم و ۷ درصد آبی)صورت می گیرد . به منظور افزایش بررسی اثرات میزان فسفر و میزان بذر در کشت عدس دیم ،این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۹ تیمار و ۴ تکرار در۲ سال زراعی ۸۱-۸۰ و ۸۲-۸۱ اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل ۳ سطح تراکم بذر ۱۰۰ ، ۲۰۰ و ۳۰۰ دانه در متر مربع و سه سطح کود فسفره ۰ ، ۳۰ و ۶۰ کیلوگرم P2O5 خالص در هکتاربودند. پس از رسیدن، محصول برداشت گردیده و مورد تجزیه و بررسی آماری و مقایسه میانگین ها قرار گرفت.نتایج تجزیه مرکب (دوساله) نشان می دهدکه در اثر مقادیر مختلف کود فسفره در افزایش عملکرد عدس معنی دارنبوده ولی میزان های مختلف بذر تاثیر معنی داری در عملکرد عدس دیم داشته است ودراثرات متقابل تراکم بوته و کود فسفره بالاترین عملکرد از تیماربدون مصرف کود فسفره به همراه ۲۰۰ دانه در مترمربع به میزان ۵۲۳ کیلوگرم درهکتار بدست آمد.از نتایج کلی طرح نتیجه گرفته می شود که اثرات کاشتمیزانهای مختلف بذرو کود فسفره در مناطق مختلف در عدس دیم متفاوت است. برای جلو گیری از مصرف بی رویه کودهای شیمیایی با حفظ کشاورزی پایدارانجامآزمون خاک و رعایت توصیه های کودی با توجه به میزان عملکردگیاه مطمئن ترین راه برای رسیدن به عملکرد مطلوب است .