سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالهادی قزوینیان – عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس
بابک مدنی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله اثر فشار محصورکننده بر روی رفتار محیط آنیزوتروپ با توجه به مقاومت تک محوره سنگ بررسی شده است . در این راستا آزمایشهای مقاومت فشاری سه محوره روی نمونه های گچی با قطر ۵۷ mm انجام شده است . این آزمایش ها بر روی نمونه های بکر سنگ گچ و نمونه های آنیزوتروپ با آنیزوتروپی القایی و با زوایای ناپیوستگی ۰ ، ۱۰ ، ۳۰ ، ۴۵ ، ۶۰ و ۹۰
درجه صورت پذیرفته است . سنگ گچ گزینه مناسبی برای شبیه سازی رفتار آنیزوتروپ سنگ های نرم میباشد . نمونههای سنگ گچ به صورت مصنوعی در آزمایشگاه به وسیله قالبهای
استوانهای پلاستیکی ساخته و جهت ایجاد نمونههای درزه دار، یک گیره نگهدارنده نمونه، طراحی « درصد تأثیر آنیزوتروپی بر روی مقاومت سنگ » و ساخته شده است . یک پارامتر جدید با عنوان
تعریف و تأثیر فشار محصور کننده با توجه به مقاومت تک محوره سنگ بر روی رفتار محیط آنیزوتروپ براساس این پارامتر مورد بررسی قرار گرفت .