سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محبوبه آقابابائی نژاد – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه الزهرا(س)
بتول سجاد، – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه الزهرا(س)
سعید بهروزی نیا – سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده لیزر
داود صالحی نیا – سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده لیزر

چکیده:

در این مقاله، رفتار پارامترهای تقویت یک جفت لیزر بخار طلا در آرایه نوسانگر – تقویت کننده در گذار nm 627/8 با تغییر فشار و نیز نوع گاز کمکی مط العه شده است . بر اساس نتایج آزمایش ها، با افزایش فشار گا ز کمکی، بهره سیگنال ضعیف کاهش و شدت اشباع افزایش یافته است . همچنین، این پارامترها در اتمسفر گاز هلیوم نسبت به نئون و یا مخلوط آنها، با مقدار بیشتری بدست آمده اند