سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اکرم ایوبی – دانشجوی کارشناسی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
سعید دوازده امامی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

از مسایل مهم در تولید گیاهان دارویی فقدان اطلاعات علمی محرز در مورد این گیاهان وتغییر در غلظت مواد موثر است. تحقیقات نشان داده است که مواد تشکیل دهنده اسانس تحت تاثیر ژنوتیپ و شرایط محیط می باشد. به منظور مقایسه اثر تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیکی و عملکرد کمی اسانس گیاه دارویی بادرشبویه آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار در بهار و تابستان سال ۸۶ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان انجام شد. براساس نتایج به دست آمده از ا ین مطالعه، عملکرد بیولوژیک بر اساس ماده تر و ماده خشک و عملکرد اسانس در واحد سطح در دو فصل کشت اختلاف معنی داری داشت . در کشت بهاره میانگین های به دست آمده برای عملکرد بیولوژی بر اساس ماده تر و ماده خشک به ترتیب ۱۲/۷ و ۳/۵ کیلوگرم در متر مربع و میانگین عملکر د اسانس در واحد سطح ۱۰/۳ میلی لیتر در متر مربع بود. از هرصد گرم ماده خشک حاصل از اندام هوایی گیاه ۰/۷- ۰/۶ میلی لیتر اسانس به دست آمد . در کشت تابستانه عملکرد بیولوژیکی بر اساس ماده تر و ماده خشک به ترتیب ۴/۱ و ۱ کیلوگرم در متر مربع و میانگین عملکرد اسانس در واحد سطح ۴/۱ میلی لیتردر متر مربع بود . علیرغم برتری عملکرد بیولوژیکی و کمیت اسانس در واحد سطح در کشت بهاره نسبت به کشت تابستانه چنانچه این صفات بر اساس واحد زمان محاسبه گردند و دیگر محدودیتها نیز در نظر گرفته شود، کشت تابستانه قابل مقایسه با کشت بهاره است