سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم داغستانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر و دانشجوی دکتری منابع طبیع

چکیده:

بشر به دلیل نیاز به انواع چوب، از دیرباز شروع به بهره برداری از جنگل ها نمود ه و با گذشت زمان روش های جدیدتری ابداع کرد . به تدریج با پیشرفت روش های قطع و بهره برداری، سیستم تعادلی جنگل و بویژه خاک، تحت تأثیر وسایل و ابزار بهره برداری قرار گرفت . با توجه به این که قطع و حمل چوب آلات در عرصه موجب بروز تغ ییراتی در خاک می گردد، لازم بود نحوه و میزان این تاثیرات مورد مطالعه قرار گیرد . در مورد تاثیر قطع درختان و چوبکشی، مطالعات زیادی در دنیا صورت گرفته است . بلاک ول وسوآن( ۱۹۸۱ ) طی تحقیقی عنوان کردند که کوبیدگی خاک،تخلخل، میزان نفوذپذیری و ضریب هدایت هیدرولیکی را کاهش و مقاومت مکانیکی و جرم حجمی خاک را افزایش م ی دهد . لوکابی و همکاران (۱۹۹۷ ) اثر عبور ماشین آلات را بر روی خاک جنگلی مورد بررسی قرار دادند و افزایش چگالی را در اثر عبور ماشین آلات انداز ه گیری کردند .پرینگل و بنستید ( ۲۰۰۱ )طی مطالعه ای به این نتیجه رسیدند که کوبیدگی ناشی از بهر هبرداری و سایر فعالی تهای انسانی در جنگل، پراکندگی سیستم ریش های را کم میکند و فلور منطقه را به دلیل کاهش نفوذپذیری تقلیل میدهد. اهداف مورد نظر در این مطالعه شامل تعیین و اندازه گیری تغییرات مقاومت مکانیکی، نفوذپذیری و جرم حجمی خاک در قطعات قطع و شاهد و تعیین اثر عملیات قطع و چوبکشی بر میزان این تغییرات است.