سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد اسدی – کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری

چکیده:

صفحات مستغرق سازه های کوچکی هستند که به منظور کنترل رسوب با زا ویه ای بین ١٥ تا ٤٥ درجه بر روی بستر رودخانه نصب می شوند .ارتفاع صفحات٢ / ٠ تا ٥ ۰/ برابر عمق جریان وطول آنها ٢ تا ٣ برابر ارتفاعشان می باشددر اثر زاویه ای که صفحات با جهت جریان دارند، یک اختلاف فشار روی سطوح آن رخ می دهد . اختلاف فشار ایجاد شده سبب تول ید جریان چرخشی در جلوی صفحات میشود . اندازه و قدرت چرخش تولید شده به زاویه قرارگیری و سرعت نزدیکی جریان به صفحه بستگی دارد . ازآنجائیکه سرعت جریان از طرف مرکز به سمت جدار کانال کاهش می یابد، بنابراین چرخش های تولید شده توسط صفحات موجود در یک ردیف عرضی از طرف مرکز به سمت جدار کوچکتر وضعیف تر می شوند.در این مطالعه جهت همپوشانی کامل و تولید چرخش های یکسان توسط صفحات، زاویه قرارگیری صفحات در یک ردیف عرضی از طرف مرکز به سمت جدار افزایش داده شده و نیز اثر این نوع قرارگیری صفحات برروی سرعت عرضی وتنش های برشی ایجاد شده در نزدیکی بستر مورد بررسی قرار گرفته است.