سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یلدا همت زاده – کارشناس ارشد مرتعداری
نعمت اله خلیقی – عضو هیات علمی دانشکده مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط
حسین بارانی – عضو هیات علمی دانشکده مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط
مهناز خلفی – عضو هیات علمی دانشکده مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط

چکیده:

بررسی تغییرات پوشش گیاهی و آگاهی از میزان تاثیر گذاری قرق بر روی روند وضعیت مراتع،مورد نظر کارشناسان و محققین عرصه های مراتع در سراسر دنیا است. برنامه ریزی و راهکارهای مدیریتی صحیح چرا با هدف: ارزیابی پتانسیل پوشش گیاهی مناطق مختلف اکولوژیک ، ایجاد شرایط مناسب جهت برگشت پوشش مراتع تخریب شده، فراهم نمودن فرصت لازم جهت بذر ذهی و ذخیره مواد غذایی در گیاهان خوشخوراک و ایجاد تعادل و ثبات اکوسیستمهای مرتعی بین تعداد دام و ظرفیت مراتع است. یکی از روشهای تعیین روند کمی و کیفی تغییرات پوشش گیاهی ، ارزیابی آنها با فواصل زمانیکافی در یک دوره مشخص می باشد . این مطالعه در یک دوره ۷ ساله ۱۳۸۴-۱۳۷۶ تغییراتپوشش تاجی ، ترکیب گونه ای و تولید علوفه تحت شرایط قرق ( نمونه ) و چرای دام ( شاهد ) را مورد بررسی قرار داد . منطقه مورد مطالعه ( حوزه کچیک ) جزءشهرستان کلا له ودر منتهی الیه شمال شرق استان گلستان با مشخصات : مساحتی در حدود ۳۶۰۰ هکتار ، ارتفاعمتوسط۷۹۵متر از سطح دریا ، بارندگی متوسط سالانه ۴۸۲ میلیمتر، شیب حوزه۱۶/۲۵درصد می باشد. متغیر های مورد بررسی عبارتند از: فلور گیاهی، پوشش تاجی، ، تولید بیولوژیک، تولید علوفه،ظرفیت مرتع با استفاده ازکوادراتهای تصادفی در داخل قرق و خارج قرق صورت گرفت .جهت اندازه گیری تولید از روش قطع و توزین استفاده شد.نتایج این مطالعه نشان داد که درصد پوشش گیاهی و تنوع گونه های خوشخوراک شرایط قرق با غیر قرق تفاوت معنی داری را نشانمی دهد . ترکیب گونه ای قرق عمدتا شامل گیاهان کلاسII و Iدر مقایسه با غلبه گونه های کلاسIII و مهاج م در غیر قرق م ی باشد . متوسط تولید علوفه در وضعیت قرق تقریبا ۳ برابر تولید در وضعیت چرا است . که نشان دهنده پتانسل بالای منطقه و تاثیر قرق در منطقه مذکور میباشد