سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدهادی داودی – استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
فاطمی عقدام – دانشیار دانشگاه تربیت معلم
ح نوروزی – دانشجوی دکترای دانشکده آب و خاک دانشگاه تهران
غ.ر شاه علیپور – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

در دهه های اخیر از میان روشهای متعدد جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش پایداری شیروانی ها، استفاده از گیاهان به دلیل اقتصادی بودن و آثار مثبت زیست محیطی ، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه مطالعات نسبتا زیادی صورت گرفته و پارامترهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است اما کمتر به تاثیر ریشه پرداخته شده است. در تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر قظر ریشه درخت بر مقاومت برشی خاک، آزمایشهایی در منطقه طالقان در دو ایستگاه ابراهیم آباد و میانوند به صورت برجا انجام گرفت. برای این منظور ، سیستمی طراحی و ساخته شد که به کمک آن تعداد ۱۷ تست برش مستقیم برجا تحت بارهای قائم مختلف انجام شد. نتایج نشان داد که پارامتر جدیدی به نام RDR که معرف قطر ریشه موجود در خاک می باشد باید در محاسبات منظور شود. این پارامتر نشان می دهد وجود ریشه باعث افزایش مقدار چسبندگی و در نتیجه مقاومت برشی خاک روند بطئی می یابد.