سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید مرادی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
حمیدرضا الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در دهه اخیر استفاده از پارچه گونه هایی که به صورت قائم و عمود بر محور اصلی شیروانی جهت تسلیح شیبهای نسبتا کم ارتفاع به کار برده می شوند مرسوم شده است. به علت ماهیت پدیده گسیختگی در این گونه سازه های خاک مسلح اثر قوس زدگی در خاک نقش بسیار مهمی در ضریب اطمینان در برابر گسیختگی خواهد داشت. در این مقاله روشی تحلیلی جهت بررسی پایداری این گونه سازه های خاک مسلح ارایه گردیده است بدین صورت که ابتدا با استفاده از تئوری قوس زدگی و معیار گسیختگی موهرکلمب پوسته لغزش سه بعدی شیروانی بدست آمده سپس ضریب اطمینان در برابر لغزش شیروانی با روش تعادل حدی بر روی این سطح گسیختگی محاسبه گردیده است. در محاسبه نیروهای محرک و مقاوم نیز اثر قوس زدگی منظور شده است. مقایسه نتایج حاصل از این روش و داده های موجود آزمایشگاهی دقت و صحت راه حل ارایه شده را تایید می نماید.