سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایرج ستاری فر – استادیار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
یاشار جوادی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا نجف آبادی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رسول محرمی – دانشجوی دکتری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله اثر استفاده از قید و بند بر روی تغییرشکلهای جوشی بررسی شده است . نمونه بررسی شده جوشکاری رینگ به بدنه یک مخزن می باشد که پس از جوشکاری دچار تغییرشکلهای ناخواسته جوشی می شود که بر روی عملکرد کل سازه تاثیر منفی دارد و لذا به حداقل رساندن این تغییرشکلها می تواند سودمند باشد . بدین منظور ابتدا به کمک روش المان محدود فرآیند جوشکاری رینگ به بدنه مخزن شبیه سازی شده و سپس شکل و محل قرارگیری قید و بند و اثر آن بر روی تغییرشکلهای رینگ بررسی شده است و نشان داده شده است که بهترین محل برای نصب قید و بند نقاط شروع و پایان جوشکاری می باشد که منجر به ایجاد کمترین تغییرشکل جوشی می شود . همچنین در مقایسه ای بین انواع قید و بندها این نتیجه حاصل شد که افزایش نقاط اتصال قید و بند به بدنه داخلی رینگ لزوما به معنای کاهش تغییرشکلهای جوشی نمی باشد