سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ماشاا… خامه چیان – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا نیکودل – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
علی رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مقاله حاضراثرلایه بندی خاک را روی پارامترهای تحکیم با استفاده ازنتایج ازمایشهای تحکیم بزرگ مقیاس و معمولی تحت شرایط مختلف زهکشی برروی یک نمونه رسوب دارای لایه بندی تهیه شده درازمایشگاه را ارایه مینماید نتایج بدست آمده ازازمایشها نشان میدهد که باافزایش اندازه نمونه ضرایب تحکیم ونفوذپذیری چندبرابر بزرگتر به دست میایند استفاده اززهکشی شعاعی درازمایشهای تحکیم موجب افزایش شاخص فشردگی گردیده و ضریب تحکیم افقی ۵تا ۲۰ برابر بزرگتر ازضریب تحکیم قائم به دست آمده است فشردگی نمونه ها درجهت عمود برلایه بندی بیشتر ازجهت موازی لایه بندی است برای انجام ازمایش تحکیم بزرگ مقیاس ازیک سیستم بارگذاری هیدرولیکی استفاده شده است مزیت استفاده ازاین دستگاه انجام سریع ازمایش تحکیم و نزدیک بودن ضرایب تحکیم به دست امده ازازمایشهای بزرگ مقیاس به مقدارواقعی آن است