سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید محمدصادق –
علیرضا باهنر –
صمد لطف الله زاده –
نوید قدیری –

چکیده:

روندهای عفونی مانند عفونت رحمی ( ایوبی ) ۱۳۷۰ اورام پستان تحت درمانگاهی ( فاطمی (۱۳۷۳ و بسیاری دیگر از عوامل مستعد کننده ( شاکری و قره گوزلو ) ۱۳۸۲ در ایجاد کیست های تخمدانی موثر بوده اند در ا ین تحقیق به منظور بررسی اثر استرس لنگش وپنومونی ۶۰۰ راس گاو ماده هلشتاین واقع در یکی از دامداریهای صنعتی اطراف شهرستان گرگان بوده و دامهایی در این مطالعه قرار داده شدند که از زایمان آنها بیش از ۳۰ روز گذشته بود و یکی از گروههای زیر قرار داده شدند . در گروه کیستی ( آزمایش ) ۷۲ راس دام که پس از گذشت ۳۰ روز از زمان زایمانشا ن دارای علائم ظاهری کیست تخمدان در دو بار آزمایش از طریق راست روده به فاصله ۱۰ روز توده ای بزرگتر از ۲/۵ سانتی مترمربع را در تخمدان نشان دادند . در گروه غیرکیستی ( کنترل ) ۵۲۸ راس دام سالم در شرایط مشابه به دامهای گروه کیستی قرار داده شدند . در پایان میزان ابتلا به لنگش و پنومونی در هر دو گروه برآورد گردید و توسط
آزمون مربع کای با هم مقایسه شد . نتایج نشان داد که تعداد ۲۰ راس از ۲۹۱ راس دام مبتلا به لنگش %۰/۰۷ عارضه کیست تخمدانی را نشان دادند در حالیکه ۵۲ راس از ۳۰۹ راس دام غیرمبتلا به لنگش ) %)۱۶/۸ کیست تخمدانی را نشان دادند بنابراین ابتلا به لنگش ارتباط منفی با بروز کیست تخمدانی از خود نشان داد . تعداد ۱۵ راس از ۱۸۴ راس %۸/۱۵ از دامهای مبتلا به پنومونی عارضه کیست تخمدانی را نیز داشتند . آزمون آماری ارتباط منفی میان ابتلا به پنومونی و بروز کیست تخمدانی را نشان داد . از این مطالعه نتیجه گیری شد میان لنگش و پنومونی با ابتلا به کیست تخمدانی در گاوهای مطالعه شده در شرایط این تحقیق ارتباط معنی داری مشاهده نشد .