سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین شکفته – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرف
حسینقلی رفاهی – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
منوچهر گرجی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

پایداری خاکدانه ها یعنی مقاومت آنها در مقابل شکستن موقعی که در معرض نیرو های تخریب کننده قرار می گیرند، آب چه به صورت آبیاری یا بارندگی باعث شکستن خاکدانه هایی میشود که به طور ضعیفی بهم اتصال یافته اند . و این امر موجب پراکنده شدن ذرات رس، کاهش تخلخل افزایش مقاومت خاک به نفوذ ریشه ها و کاهش هدایت هیدرولیکی اشباع، و آب قابل استفاده می شود ۴) و۲ )پلی مر ها از طریق دو مکانیسم باعث هماوری ذرات می شوند : جذب سطحی الکتریکی مولکولهای پلیمر بر روی سطوح ذرات به دلیل خنثی شدن بار سطحی ذرات رس کمک می کند . وصل نمودن ذرات خاک به یکدیگر باعث هماوری ذرات می شوند . این فرآیند ها به وسیله خواص پلیمر و نوع مکانیسم پیوند بین پلیمر و ذرات تحت تأثیر می باشد پلی مر های کاتیونی بار منفی ذرات رس را خنثی می کند و در نتیجه به عنوان ترسیب دهنده می توانند مورد استفاده قرار گیرند . پلی مرهای آنیونی به ویژه در حضور کاتیونهای چند ظرفیتی هماورهای موثری هستند . برای این پلیمرها کمی از زنجیره های پلیمر در جذب دخالت دارند و سایر قسمتها به صورت حلقه و قلاب هایی قرار دارند بنابر این پلی مرهای آنیونی یک قلاب نسبتاً طویل تشکیل می دهند که پل های بین ذرات را تسهیل می کند . پلی مرهای با وزن مولکولی ۰/۲ تا ۱۵ میلیون دالتون نمی توانند به درون خاکدانه ها نفوذ کنند و به همین خاطر پلی اکریل آمید به طور قوی به وسیله خاکدانه ها جذب می شود و به درون خاکدانه ها نفوذ نمی نماید و این عامل استفاده ار پلی اکریل آمید را به عنوان یک اصلاح کننده در زیر خاک سطحی محدود می کند (۳ و ۱)