سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا صفاری – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
محمد جلینی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
محمد بازوبندی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

به منظور بررسی اثر مالچ پلاستیک سیاه در کنترل علفهای هرز گوجه فرنگی آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار درمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در تابستان ۱۳۸۷ به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از سطوح آبی در سه سطح ۸۰،۶۰ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه در کرتهای اصلی،آبیاری قطره ای به دو روش سطحی و زیر سطحی در کرتهای فرعی و زمین لخت (بدون پوشش) و مالچ پلاستیک سیاه در کرتهای فرعی فرعی قرار گرفتند. جهت استفاده از مالچ از پلاستیکهای تیره به طول ۱۰ متر و عرض ۲ متر استفاده گردید. بر اساس نتایج مالچ پلاستیکی اثر معنی داری در کنترل علفهای هرز داشت و وزن خشک علفهای هرز در تیمار مالچنسبت به بدون مالچ به شدت کاهش یافت.