سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

کورش عباسی – دانشگاه رازی- دانشکده فنی مهندسی- گروه مهندسی شیمی
مسعود رحیمی – دانشگاه رازی- دانشکده فنی مهندسی- گروه مهندسی شیمی
سیدسیاوش مدائنی – دانشگاه رازی- دانشکده فنی مهندسی- گروه مهندسی شیمی

چکیده:

در این تحقیق هیدرودینامیک جریان سیال از روی سطح غشاء، با استفاده از محاسبات دینامیکی سیال مورد بررسی و تحلیل قرار گرقته اس ت. برای این منظور، فضای عبور جریان از روی سطح غشاء، برای چهار حالت، محفظة غشایی بدون مانع، با مانع ذوزنق ه ای کوچک، ذوزنق های بزرگ و دندان های به حجم های کنترلی کوچک تقسیم شده اس ت. سپس معادلات ناویر استوکس متوسط زمانی به همراه مدل اغتشاشRNG k – eو شرایط مرزی مناسب، با استفاده از نرم افزا ر تجار یFLUENTو بکارگیری تکنیک های عددی، اعمال و حل گردی د. بااعمال معادله دارسی بر روی هر سطح کنترلی بر سطح غشاء، شار آب عبوری از غشاء، به صورت موضعی محاسبه گردیده اس ت. از مجموع آنها شار کل عبوری از غشاء محاسبه گردی د. ب ه منظور بررسی صحت و دقت محاسبات، آزمایشات لازم انجام و نتایج بیانگر درستی و دقت محاسباتCFDدر محاسبة شار عبو ری از غشاء نسبت بهروش های قدیمی تر است . توزیع مقادیر تنش برشی بر سطح غشاء و شدت اغتشاش در نزدیکی سطح غشاء، نشان می دهد که نحوة توزیع این پارامترها تابعی از هندسة فضای عبور جریان می باشد . نتایج پیش بینی های صورت گرفته می تواند روش جدیدی جهت یافتن راههای کاهش گرفتگی در فرآیندهای غشایی باشد.