سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد رضا محبوبی اردکانی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، گروه مهندسی آب
عباس مهدویان – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، گروه مهندسی آب
محمد حسن عبدی – فارغ ا لتحصیل کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه صنعت آب و برق عباسپ

چکیده:

تحلیل دینامیکی سدهای خاکی به کمک نرمافزارهای کامپیوتری از اواسط دهه ۶۰ میلادی آغاز شد. ابتدا پارامترهای مقاومتی خاک را مقادیرثابتی در نظر میگرفتند که خطای زیادی وارد محاسبات میشد. به تدریج برنامهها کاملتر شدند و این سیر تکامل هنوز هم ادامه دارد تا هرچه بهتر بتوانند رفتار واقعی سد ( از جمله نیروی زلزله و رفتار مصالح در حین ارتعاش ) را مدل کنند. امروزه، محققان این امکان را پیدا کردهاند تا با انجام مطالعاتی بر پارامترهای موثر در رفتار دینامیکی سازهها ، روابط سادهای را جهت تخمین سریع و دقیق این پارامترها جهت مطالعات مقدماتی ارائه دهند. این پارامترها نه تنها به هندسه و خصوصیات مصالح سازه بلکه به خصوصیات حرکت و جنبش زمین (حرکت نیرومند زمین) نیز مرتبط هستند. به عبارت دیگر در پاسخ دینامیکی سازهها در کنار پارامترهای مربوط به هندسه و خصوصیات مصالح، پارامترهای حرکت زمین نیز اثرات چشمگیر دارند که در این تحقیق سعی شده است اثر یکی از این پارامترها (PGA ) بر پاسخ سدهای خاکی بررسی شود. همچنین لازم به ذکر است از نرم افزار FLAC رای انجام آنالیز دینامیکی و برآورد تغییر شکلها، استفاده شده است و برای مدل کردن رفتار مصالح از مدل الاستو پلاستیک موهر-کولمب استفاده شده است.