سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا اردکانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشکده کشاورزی
آرش محمودیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشکده کشاورزی
محمد لطف الهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشکده کشاورزی

چکیده:

به منظور بررسی اثر باکتری تیوباسیلوس و کود گوگرد آلی و خاک فسفات بر افزایش عملکرد علوفه در گیاه ذرت (KSC 400) در سال ۱۳۸۳،آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج واقع در ماهدشت به اجرا در آمد. تیمار های آزمایش باکتری تیو باسیلوس در دوسطح بدون مصرف و مصرف به میزان ۸/۴ کیلوگرم در هکتار، گوگرد آلی در دو سطح بدون مصرف و مصرف به میزان ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار و خاک فسفات در دو سطح بدون مصرف و مصرف به میزان ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار بودند. پس از بررسی نتایج ، ملاحظه گشت که در تمامی صفات مورد ارزیابی ، کوددهی خاک فسفات به همراه گوگرد گرانوله و باکتری تیوباسیلوس تاثیر افزایشی داشته ارتفاع گیاه، وزن تر و وزن خشک را در گیاه ذرت افزایش داده است.نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که اثر متقابل باکتری و گوگرد در مورد وزن علوفه ترTافزایش معنی داری در سطح آماری ۵% داشت. و وزن تر یک گیاه را به ۸۵۵/۸۹ گرم رسانید.همچنین همین تیمار در مورد وزن خشک نیز افزایش معنی داری در سطح آماری ۵% داشت. نتایج حاصل از مقایسه میانگین در مورد ارتفاع گیاه نیز نشان داد که این پارامتر در مورد اثر متقابل میان تیمار های تیوباسیلوس و گوگرد افزایش معنی داری نسبت به سایر تیمارها در سطح %۵ داشته است.