سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آرش محمودیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشکده کشاورزی
محمدرضا اردکانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشکده کشاورزی
محمد لطف الهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشکده کشاورزی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر باکتری تیوباسیلوس و کود گوگرد آلی و خاک فسفات بر افزایش عملکرد دانه و درصد فسفر دانه در گیاه ذرت( KSC400) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال ۱۳۸۳ در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج واقع در ماهدشت به اجرا در آمد. تیمار های آزمایش عبارت بودند از با کتری تیو باسیلوس در دوسطح بدون مصرف و مصرف به میزان ۸/۴ کیلوگرم در هکتار، گوگرد آلی در دو سطح بدون مصرف و مصرف به میزان ٣٠٠ کیلوگرم در هکتار و خاک فسفات در دو سطح بدون مصرف و مصرف به میزان ١٥٠ کیلوگرم در ه کتار. پس از بررسی نتایج ، این نکته مشهود بود که در تمامی صفات مورد ارزیابی ، کوددهی خاک فسفات به همراه گوگرد گرانوله و باکتری تیو باسیلوس تاثیر افزایشی داشته و عملکرد دانه و درصد فسفر دانه را در گیاه ذرت افزایش داده است . نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل گوگرد و باکتری در افزایش عملکرد دانه در سطح آماری ۵% معنی دار بوده است . همچنین اثر متقابلتیمارهای باکتری ، فسفر و گوگرد در افزایش تعداد دانه در ردیف در سطح ۱% معنی دار بود و اثر متقابل تیوباسیلوس و گوگرد در مورد افزایش تعداد ردیف در بلال موثر بوده و این افزایش در سطح احتمال ۵% موثر واقع شده است. میانگین فسفر دانه در اثر متقابل تیوباسیلوس و گوگرد و فسفر در سطح احتمال ۵% و همچنین در اثر متقابل تیوباسیلوس و گوگرد از افزایش معنی داری در سطح احتمال ۱% برخوردار بوده است.