سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالحمید جعفری – استادیار گروه متالوژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد هادی موید – استادیار گروه متالوژی و مواد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
علی خواص فر – کارشناس ارشد مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد،مهندس بازرس فنی شرکت نفت فلات قاره

چکیده:

دراین مقاله اثرعوامل محیطی دما زمان تماس سطح نمونه فولادی با الکترولیت حاوی ممانعت کننده و غلظت ممانعت کننده بربازده حفاظت و درصد پوشش سطحی و همچنین مکانیزم عملکرد یک نوع ممانعت کننده الی تجاری نیتروژنی خوردگی co2 فولادساده کربنی لوله استخراج چاه ها یگازtubing با استفاده ازتست های الکتروشیمیایی مقاومت پلاریزاسیون خطی LPR و پلاریزاسیون پتانسیودینامیک مورد بررسی قرارمیگیرد نتایج نشان دهنده وابستگی مستقیم بازده و پوشش سطحی به غلظت ممانعت کننده می باشد مطابق نتایج درغلظت PPM 500بازده ممانعت کننده درکاهش سرعت خوردگی نمونه ازمایش به ۹۶درصد می رسد که حدبهینه غلظت ممانعت کننده می باشد افزایش بازده ممانعت کننده دراثرافزایش دما نشام یدهد مکانیزم عملکرد ممانعت کننده الی مورداستفاده جذب شیمیایی برسطح نمونه می باشد همچنین نتایج نشان میدهد عملکرد ممانعت کننده درکاهش خوردگی نمونه به زمان تماس نمونه با محیط حاوی ممانعت کننده EXposure time شدیدا وابسته می باشد بطوریکه درغلظت ۳۰۰ppm پس از۶ساعت بازده ممانعت کننده از۸۱ درصد به ۸۷/۳افزایش می یابد باتوجه به نتایج بدست امده ازتست های پلاریزاسیون تافل د رغلظت های مختلف تبعیت ممانعت کننده ازمدل جذب ایزوترم لانگمویر longmuir isotherm وروند مثبت ترشدن پتانسیل خوردگی نمونه میتوان ادعا کرد مکانیزم عملکرد ممانعت کننده الی تجاری مورداستفاده تغییر شیب شاخه اندی منحنی پلاریزاسیون تافل نمونه به واسطه اخلال درواکنشهای انحلال اندی نمونه فولادی به واسطه جذب گروه های عامل فعال کربونیل و امین می باشد ازانجا که ریزساختارنمونه مارتزیت تمپرشده با ارایش فاز کاربید اهن fe3c بصورت کربوی می باشد استفاده ازممانعت کننده های اندی جهت عملکرد مفید درکاهش خوردگی فولادهای تمپرشده الزامی است