سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد کوکبی – گروه مهندسی پلیمر، بخش مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرا
علی اکبر بابالو – گروه مهندسی پلیمر، بخش مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرا
مهرداد منطقیان – گروه مهندسی جداسازی، بخش مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایر
رسول صراف ماموری – گروه مهندسی سرامیک، بخش مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایر

چکیده:

از مهمترین متغیرهای کلیدی در فرایند ساخت لایه های رویی غشاهای غیرآلی به روش غوطه ورسازی، زمان غوطه ورسازی ) ) Dipping Time و سرعت بیرون کشیدن قطعه ) ) Withdrawal Speed of Substrate است که تأثیر به سزایی در بالا بردن کارایی این نوع غشاها دارند . در این تحقیق، میزان تأثیر این متغیرها روی ضخامت لایه های رویی، در فرایند ساخت غشاهای آلومینایی به روش غوطه ورسازی، با استفاده ار طراحی کامل آزمایش ) ) Full Factorial Design مورد ارزیابی قرار گرفته است . تحلیل آماری نشان می دهد که اثر این دو متغیردر روش غوطه ورسازی روی ضخامت لایه هایرویی غشاها بسیار با اهمیت و معنی دار( α< 0/001)است و نتایج حاصل از غشاهای آلومینایی تطابق خوبی را با مدلهای
ارائه شده نشان می دهند