سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محبوبه هادی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز
منصور زیبایی – استادیارگروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

امروزه با مطرح بودن بحث صنعتی شدن و توسعه یافتگی کشورها و با توجه به این که رشد بخش کشاورزی اثری متقابل بر رشد بخش صنعت خواهد داشت ، توجه به این اثر متقابل حائز اهمیت است. بنابراین در این بررسی سعی شده است که به رابطه بین بخش کشاورزی و صنعت روغن در ایران که از اهمیت خاصی برخوردار است ، پرداخته شود. داده های مورد نیاز از کتاب حسابهای ملی ایران برای سالهای ۱۳۷۷- ۱۳۵۵ تهیه شد و پس از آزمون ایستایی متغیرها با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای (۲SLS) معادلات مربوطه تخمین زده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نان داد که هر چند این بخشها مکمل هستند اما صنعت تولید روغن از رشد کشاورزی بیشترین سود را می برد.