سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهاب الدین عبدالرضا – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شیمی آلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
سید مسعود هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شیمی آلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری ،
آلاله گل کار نارنجی – کارشناس مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
خشایار بدیعی – گروه پژهشی رنگ و محیط زیست، پزوهشکده صنایع رنگ، تهران، ایران

چکیده:

در تحقیق حاضر تاثیر متقابل وجود دو رنگزای بازی مالاکیت سبز و زرد ۲۸ ( حداکثر جذب ناحیه مرئی، به ترتیب در ۴۳۷ و ۵/۶۱۹ نانومتر) در فرآیند اکسیداسیون نوری پیشرفته UV/nano-TiO2/H2O2 مورد مطالعه قرار گرفت. این فرایند جهت رفع آلودگی از پساب ها، به خصوص در غلظت های پایین، بکار برده می شود. در این پروژه برای کاهش تعداد آزمایشها از روش طرح آزمایش های تاگوچی استفاده شد. این پارامترها شامل غلظت رنگزاها، آب اکسیژنه، زمان و PH هستند. آزمایشها نشان می دهند که سبز مالاکیت رنگبری سریعتری از رشد ۲۸ در مخلوط دو تایی و در شرایط منفرد دارد که می توان این نتیجه را به ساختار آن و عدم ثبات این رنگزا در برابر نور نسبت داد. همچنین بررسی اثر غلظت اولیه آب اکسیژنه نشان می دهد که غلظت کم آن تاثیر چندان بر رنگبری نداشته و زمانی که از غلظت بالای آب اکسیژنه استفاده شود، بدلیل اشتغال سایتهای کاتالیستی، تاثیر منفی بر فرایند فتوکاتالیست دارد در ضمن بررسی نتایج مربوط تاثیر متقابل نیز نشان از وجود رادیکالهای رنگزای جدید در مخلوط بوده که در رنگزای تک دیده نمی شود.