سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: ۳
نویسنده(ها):
الهه یاراحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد کرج
امین فرنیا – استادیار زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
کمال سادات اسیلان – مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه پیام نور واحد کرج
سیروس منصوری فرد – استادیار دانشگاه پیام نور واحد کرج

چکیده:
در این پژوهش به منظور بررسی نقش سالیسیلیک اسید بر روی جوانه زنی کلزا تحت شرایط کمبود آب در خاک آزمایشی در انجام شد .آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد تیمار های آزمایش شامل اعمال ظرفیت زراعی ۷۰% و ۵۰% ظرفیت زراعی گلدان ها و پیش تیمار با سالیسیلیک اسید در سطوح ۰،۱۰۰۰،۱۵۰۰،۱۷۵۰ میکرومولار بود. سپس گستره سبز شدن، شاخص سبز شدن، میانگین زمان جوانه زدن ،سرعت جوانه زنی، وزن تر و خشک گیاهچه محاسبه گردید.نتایج نشان داد که تاثیر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر درصد سبز شدن شاخص سبز کردن وزن تر و خشک گیاهچه میانگین روزهای سبز شدن ارتفاع ساقه و ریشه معنی دار بوده است .بالاترین درصد جوانه زنی ،شاخص جوانه زنی ،میانگین جوانه زنی ،وزن تر و خشک وانرژی جوانه زنی مربوط به پیش تیمار اسید سالیسیلیک با غلظت ۱۷۵۰ در شرایط تنش ۷۰%، ۰، ۵۰% و کمترین آنها مربوط به پیش تیمار اسید سالیسیلیک با غلظت ۱۰۰۰ در شرایط تنش ۷۰% بود.همپنین بالاترین سرعت و گستره جوانه زنی مربوط به پیش تیمار ۱۷۵۰ اسید سالیسیلیک در شرایط تنش ۰ و ۷۰% بود.