سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
اسماعیل قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه زابل،
حسن موسی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه زابل،
فرزاد طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه زابل،
محمود سلوکی – استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:
تنش شوری یکی از مشکلات اساسی در کشتهای گیاهان بومی و غیربومی است که موجب کاهش رشد میشود. ترکیبات زیادی در به حداقل رساندن اثرات سوء تنش وجود دارد. یک نوع از این ترکیبات اسیدسالیسیلیک (SA) است که گروه جدیدی از تنظیم کننده های رشد درون زاد از ترکیبات فنلی طبیعی در گیاهان محسوب میشود و در برابر تنشهای محیطی نقش دفاعی ایفاء مینماید. در همین زمینه به منظور بررسی اثر متقابل سالیسیلیک اسید و تنش شوری بر صفات فیزیولوژیکی گیاه خربزه، آزمایشی در سال ۱۳۹۲ در گلخانه دانشگاه زابل به صورت فاکتوریل در غالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرارانجام گردید و تیمارها شامل شوری در ۳ سطح (۰، ۱۰۰ و ۵۰۰ میلیگرم بر گیلوگرم خاک) و اسید سالیسیلیک در سه سطح (۱، ۰ و ۲ میلی مولار) به اجرا در آمد. نتایج داده ها نشان داد با افزایش شوری میزان کلروفیل a و b ، کارتنوئیدها، شاخص سطح برگ، اسپد برگ لپه ای و اسپد برگ اصلی به طور معنیداری نسبت به شاهد کاهش نشان داد، در مقابل پیش تیمار سالیسیلیک اسید موجب تخفیف این کاهش شد. با توجه به نتایج این پژوهش، کاربرد سالیسیلیک اسید ( ۲ میلیمولار) در شرایط شوری میتواند تا حدی خسارت شوری را کاهش دهد.