سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یاسر اسماعلیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
مصطفی حیدری – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
احمد قنبری – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
احمد احمدیان – دکترای زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

منظور بررسی تاث یر پساب تصفیه شده شهری بر عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر سنگین در ذرت دانه ای آزمایشی در سال ۱۳۸۶ به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در مجتمع تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه زابل اجرا گردید . فاکتوراصلی شامل دو سطح آبیاری با آب معمولی (W1) و آبیاری با پساب تصفیه شده (W2) و فاکتور فرعی شامل ۵ سطح کودی : شاهد (عدم استفاده ازکود ، کود دامی توصیه شد ه، نصف کود دامی ، کود شیمیایی P ،K و N و نصف کود شیمیایی P ،K و N بودند. نتایج نشان داد که تأثیر تیمارها بر عملکرد دانه ذرت معنی دار بود. پساب باعث افزایش معنی دار وزن هزار دانه ، تعداد دانه در ردیف ، قطر بلال ، وزن خشک و عملکرد دانه ذرت شد . بیشترین عملکرد دانه و اجزای عملکرد در تیمار مصرف کود شیمیایی و نصف کود شیمیایی به دست آمد. تیمارها تأثیر معنی داری بر غلظت عناصر کروم، نیکل، کبالت، آهن، سرب، مس ، روی، مولیبدن ، منگنز و کلسیم در دانه نداشتند.