سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرمحمد امیری – کارشناس ارشد خاک و پی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این تحقیق هدف بررسی اثر سربارهای سیکلی بر میزان رانش فعال، نقطه اثر نیروی برآیند وارد بر دیوار حایل وتاثیر آن بر نشست صفحات بارگذاری میباشد. جهت دستیابی به اهداف فوق با استفاده از نرمافزار تخصصی FLAC مجموعه خاک، دیوار و صفحه بارگذاری را مدل نموده آنگاه در هر مرحله اجرای برنامه با تغییر یکی از پارامترهای خاک و ثابت نگه داشتن سایر پارامترها، تاثیر آن پارامتر را بر رانش فعال، نقطه اثر نیروی برآیند و نشست صفحه بارگذاری را بررسی کنیم. به طور کلی هدف بدست آوردن فاصلهای از دیوار حایل )با توجه به تحقیقات انجام شده(
میباشد که، بیشترین و کمترین مقدار تاثیر را داریم و به این ترتیب روشی را برای بررسی نحوه تاثیرات و اندرکنش بین پی دینامیکی و دیوار حایل را بدست بیاوریم.