سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
مهسا شهریاری نسب – کارشناس ارشد زراعت و اصلاح نباتات . نویسنده مسئول
رجب چوگان – عضو هیات علمی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
مجید طاهریان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نیشابور
علی درینی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان

چکیده:
وجود اثر متقابل G×E بالا ممکن است ایجاد مناطق اضافی آزمون را ضروری سازد در نتیجه موجب افزایش هزینه تولید ارقام تجاری مهم می گردد. محققین معیارهای متفاوتی را جهت تشخیص پایداری ارقام ومعرفی آنها به کار برده اند. در این بررسی ۱۵ هیبرید ذرت دانه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی (RCBD) با ۴ تکرار در ۶ محیط شامل ۳ ایستگاه تحقیقاتی(کرج – مشهد- جیرفت) در طی دو سال (۱۳۹۱-۱۳۹۰) مورد بررسی قرار گرفتند.برای بررسی اثر متقابل و مشخص کردن هیبرید های پایدار، تجزیه پایداری با استفاده از روش های مختلف انجام گرفت.در این تحقیق آماره های cvi، Si^2، wi^2، ơi^2، MSy/l، YSi ، CVy/l مورد ارزیابی و تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. در بیشتر روش های بکار رفته در این تحقیق ژنوتیپ های شماره ۶، ۱۴، ۵ و ۱۰ به عنوان ژنوتیپ های پایدار معرفی شدند.