سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا ذبیحی – اعضاءهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علیرضا سبحانی – اعضاءهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
محمدحسین رحیمیان – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
ابوالفضل عباس پور – اعضاءهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

به منظور بررسی اثر محلولپاشی کلرورکلسیم و سولفات منگنز در غلظت‌های مختلف بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم گوجه‌فرنگی، طرحی بصورت اسپلیت‌پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار بمدت ۲ سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق اجرا گردید.در این آزمایش ارقام گوجه‌فرنگی (موبیل، پتوارلی) در کرتهای اصلی وغلظت‌های مختلف محلولپاشی کلرورکلسیم (۰، ۳ درهزار ، ۶درهزار) و سولفات منگنز (۰، ۳ درهزار، ۶ درهزار) به صورت فاکتوریل در کرتهای فرعی قرار گرفتند. قبل از کشت از خاک مورد نظر نمونه‌برداری شد و کودهای شیمیایی بر اساس نتایج بدست آمده به مصرف رسید.نتایج حاصل نشان داد که اثر متقابل تیمارهای رقم، محلولپاشی سولفات منگنز و کلرورکلسیم بر عملکرد در سطح ۵ درصد معنی‌دار بود . بیشترین عملکرد درتیمار رقم پتوارلی و محلولپاشی ۶ در هزار سولفات منگنز و سه در هزار کلرورکلسیم به میزان ۲۵۵/۸۲ تن در هکتار میوه گوجه‌فرنگی بدست آمد که نسبت به تیمار رقم پتورالی بدون محلولپاشی حدود ۴/۹ تن در هکتار و نسبت به تیمار رقم موبیل بدون محلولپاشی حدود ۵/۶ تن در هکتار اضافه عملکرد تولید نمود. اثر اصلی محلولپاشی توام سولفات منگنز و کلرورکلسیم نیز در سطح ۵ درصد معنی‌دار بود و بیشترین عملکرد از تیمار محلولپاشی با غلظت ۶ در هزار سولفات منگنز و ۳ در هزار کلرورکلسیم به میزان ۸۲/۸۸ تن در هکتار بدست آمد. اثرمحلولپاشی توأم ایندو فاکتور بر دیگر ویژگیهای گوجه‌فرنگی تولیدی شاملرقم و محلولپاشی بر این ویژگیها در سطح ۵ درصد معنی‌دار بود. اثر محلولپاشی بر کاهش عارضه پوسیدگی گلگاه در میوه گوجه‌فرنگی نیز در سطح ۵ درصد معنی‌دار بود و غلظت ۳ درهزار محلول کلرور کلسیم باعث بیشترین کاهش در عارضه پوسیدگی گلگاه در میوه گوجه‌فرنگی شد.