سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
محمودرضا تدین – دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهر کرد
زنیب رئیسی – دانشجوی کارشناسی ارشد، اگرواکولوژی، دانشگاه شاهرود
محمدرضا صلواتی میبدی – محقق مرکز تحقیقات و آموزش توتون یرتاش
اسحاق حبیبی – مدیر کشاورزی شرکت دخانیات استان مازندران

چکیده:
به منظور بررسی اثر محلول های آلی و معدنی بر برخی از صفات فیزیولوژی گیاه توتون، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال زراعی ۱۳۹۲ انجام گرفت. تیمارهای مورد بررسی شامل محلول پاشی چای کمپوست، چای ورمی کمپوست، آمیزه سیلیکا و تیمار شاهد (بدون محلول پاشی) بودند. صفات مورد بررسی شامل سرعت رشد محلول، شاخص سطح برگ، نسبت سطح برگ و نسبت وزن برگ بودند. نتایج نشان داد که بیشترین میزان سرعت رشد محصول، شاخص سطح برگ و نسبت سطح برگ مربوط به تیمارهای محلول پاشی آمیزه سیلیکا و چای کمپوست و کمترین آن مربوط به تیمار عدم محلول پاشی بود. تیمار محلول پاشی با چای ورمی کمپوست نسبت وزن برگ بالاتری را در طول فصل رشد در مقایسه با سایر تیمارها دارا بود و تیمار آمیزه سلیکا کمترین نسبت وزن برگ را دارا بود.