سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کریم فارسی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
علی اسکندری – مدیر امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
صادق امینی – کارشناس جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان

چکیده:

با توجه به ضایعات ناشی از کمبود پروتئین در گندم و نان تولیدی از گندم در کشور ما با تمام هزینه هایی که به منظور افزایش کمیت و عملکرد در هکتار ارقام اصلاح شده بعمل آمده است بررسی روش های افزایش کیفیت و ارزش نانوایی ارقام اصلاح شده چندان مورد توجه قرار نگرفته است . بنابراین بررسی راه های افزایش کیفیت با اتخاذ روش های مناسب به زراعی می تواند باعث افزایش کیفیت نان تولیدی و صرفه جویی در مقدار گندم مصرفی کشور گردد. جهت بررسی تاثیر محلول پاشی اوره بر افزایش کیفیت دو رقم گندم شیراز و مرودشت مطالعه ای در سال زراعی ۱۳۸۶ در شهرستان مرودشت استان فارس در خاکی با با فت رسی سیلتی انجام گردید . این تحقیق با استفاده از آزمایش کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد رقم با دو سطح (شیراز و مرودشت ) در کرت های اصلی و پنج سطح محلول پاشی اوره ( ۵%) شامل شاهد بدون محلول پاشی ، محلول پاشی در مرحله ساقه رفتن، محلول پاشی در مرحله ظهور برگ پرچم ، محلول پاشی در مرحله گرده افشانی و محلول پاشی در مرحله شیری شدن دانه در کرت ها ی فرعی منظور شدند . پس از اعمال تیمار ها در تمام طول دوره رویش کلیه عملیات داشت به صورت یکنواخت انجام گرفت . نتایج حاصل از اجرای این آزمایش نشان داد که محلول پاشی خصوصاً در دو مرحله شیری شدن دانه و گرده افشانی در سطح احتمال ۵% باعث افزایش معنی دار درصد پروتئین دانه گردید . همچنین از نظر درصد پروتئین بین دو رقم مورد بررسی اختلاف معنی داری مشاهده نگردید . برهمکنش رقم با زمان محلول پاشی بر درصد پروتئین دانه اثر معنی داری نشان نداد . بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده توصیه می گردد به منظور افزایش کیفیت و ارزش نانوایی دو رقم مورد بررسی میزان ۲۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار در مراحل گرده افشانی وشیری شدن به صورت محلول پاشی مورد استفاده قرار گیرد.